Novinky

Bansko Bystrický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov

Akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním naznevýhodnených mladých ľudí

Termín:21. – 24. november 2016 (8.30 – 17.30)40 hodín

Miesto konania:Banská Bystrica, Polyfunkčný objekt SZU, Bernolákova 8

 

Metódy, program a logistika:Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách(občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujús dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorísa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.Špecificky je tréning zameraný na prácu so znevýhodnenými mladými ľuďmi do 30 rokov (mladínezamestnaní, ľudia s postihnutím a pod.). Tréning poskytne náležité teoretické a praktickévedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami.Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmi, interaktívnuprácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií. Počas realizácie kurzu budú účastníci a účastníčkyvyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/smernice v organizácií, splnenie ktoréhobude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/osobná konzultácia dobrovoľníckehoprogramu organizácie. Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebámúčastníkov/čok. Úspešní absolventi/ky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovanéMinisterstvom školstva SR.

späť na zoznam