Aktuálne projekty

Prebiehajúce projekty, ktoré nám robia radosť a v ktorých sme zapojení:

 • Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • D-zručnosti

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách

Ako ukázať svetu, že ste kvalitná organizácia a viete dobre pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami? Máte v organizácií dobrovoľníkov a chcete zlepšiť systém ich koordinácie? Ako vlastne vypracovať efektívny a prospešný systém riadenia vašich dobrovoľníkov?

Toto všetko je možné prostredníctvom známky kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami o vieme“ projektu Štandardov kvality podporujeme organizácie a rozvoj manažmentu dobrovoľníkov v nich. Jedná sa o pilotný program Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom v Banskej Bystrici a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Projekt je zameraný na zlepšovanie kvality dobrovoľníckeho programu v neziskových a mimovládnych organizáciách. Organizácie v Trenčíne a kraji, ktoré majú záujem zapojiť sa do tohto programu, zistiť tak svoju úroveň manažmentu s dobrovoľníkmi a chcú sa v ňom zlepšovať môžu obrátiť priamo na nás.

Okrem sebahodnotenia v danom formulári získate možnosť overenia vášho systému práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami prostredníctvom externých hodnotiteliek pre kraj. Manuál na jeho vyplnenie nájdete tu.

V rámci procesu hodnotenia môžete získať jednu z troch známok kvality – základnú, vyššiu a najvyššiu.

Hodnotiteľskými organizáciami sú aktuálne:

Externé hodnotiteľky sa s Vami skontaktujú a rozhodnú o udelení alebo neudelení známky kvality určitého stupňa. Proces externého hodnotenia trvá v závislosti od úrovne splnenia dôkazov, resp. poskytnutia materiálov k splneniu daného štandardu. 

Viac informácií o štandardoch a ich vzniku sa dozviete v nasledovnej v publikácií. 

Oblasti zamerania štandardov na prácu s dobrovoľníkmi sú nasledovné:

 • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Právny a etický rámec
 • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
 • Začlenenie do tímu
 • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
 • Ocenenie a uznanie
 • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

POZRITE SI ORGANIZÁCIE S UDELENOU ZNÁMKOU KVALITY

 

 

 

D-zručnosti

Projekt D-zručnosti je prospešný pre všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí si prostredníctvom vyplnenia online formuláru môžu potvrdiť svoje kompetencie získané počas dobrovoľníckych aktivít v konkrétnej organizácií. Uvedomia si, pomenujú, zaznamenajú a dokážu kompetencie, ktoré si počas svojej dobrovoľníckej aktivity osvojili, rozvinuli a naučili sa.

Svoje hodnotenia je vhodné dokázať či už fotodokumentáciou, videom alebo akýmikoľvek inými výstupmi, dosiahnutými počas svojej dobrovoľníckej činnosti. Koordinátor danej organizácie, v ktorej dobrovoľník pôsobil najskôr overí dotazník dobrovoľníka, následne zašle na ďalšie ohodnotenie a potvrdenie komisií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií vystavia dobrovoľníkovi oficiálny certifikát o absolvovaní a získaní konkrétnych kompetencií. 

Potom už len stačí priložiť certifikát k životopisu, pričom potenciálny zamestnávateľ ihneď uvidí, akou úrovňou schopností dobrovoľník disponuje a zároveň i uľahčí a podporí výber nového zamestnanca do pracovného pomeru. 

D-zručnosti sú súčasťou a zároveň výstupom projektu „Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu“ v období rokov 2012-2014. Projekt synchronizoval dva systémy práce s nezamestnanými  a inými dobrovoľníkmi a dorovoľníčkami v rámci Česka a Veľkej Británie. Na Slovensko preto priniesol inovatívny prístup uznávania zručností získaných v rámci dobrovoľníckych aktivít a zároveň tu i zvyšuje zamestnateľnosť ľudí, zapojených do dobrovoľníctva.

Viac o projekte a prihlásenie: http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk/