Štatút a nominácia ocenenia - SRDCE NA DLANI 2020 v TN kraji

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa prvýkrát púštame aj my Trenčianske dobrovoľnícke centrum o.z. do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trenčianskom samosprávnom kraji;
  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
  • Dobrovoľnícka skupina;
  • Dobrovoľnícky projekt alebo program;
  • Podpora dobrovoľníctva;
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.

Štatút ocenenia Srdce na dlani 2020

 

Ako nominovať?

Je to veľmi jednoduché. Vyplňte Nominačný hárok Srdce na dlani 2020, ktorý nájdete pod týmto odkazom: https://forms.gle/mnqDpEUmiSjdo1fn9. Stačí vyplniť potrebné informácie a formulár odoslať :). Nominovať môžete najneskôr do polnoci 8. novembra 2020. Nominovať môžete ako jednotlivec aj ako skupina. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na našej emailovej adrese: tndobrovolnickecentrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0919/136192.

Nomináciu k oceňovaniu dobrovoľníctva predlžujeme do polnoci 15.11.2020, keďže nie všetky kategórie máme nominované. 

 

Tešíme sa na Vaše nominácie!

1. ročník - 2020 - Ocenenia Srdce na dlani 2020 v TN kraji

 

 

ALENA BORSZÉKOVÁ

Kategória: Dobrovoľníčka Trenčianskeho kraja v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky

Ocenená za prínos dobrovoľníckej činnosti v Klube stromákov a turistov Kamarát Uhrovec

Alena je dlhoročná dobrovoľníčka v práci s mládežou, ktorým sa venuje už od roku 1991, prostredníctvom turistického klubu v Krušovciach, potom v Partizánskom a napokon v Uhrovci. Organizuje rôzne aktivity s deťmi, mládežou a ich rodičmi, aby spoznávali krásy prírody a históriu nielen svojho bezprostredného okolia. Pod jej vedením sa vybudoval náučný chodník Bielické bahná a aktívne prispela aj k vybudovaniu druhého náučného chodníka k prameňom Bebravy.

Alena Borszéková

ADRIÁNA KOVÁČOVÁ

Kategória: Dobrovoľníčka Trenčianskeho kraja v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky

Ocenená za prínos v organizácii dobrovoľníckych a dobročinných akcií pre deti a pre verejnoprospešné projekty v meste Trenčín a v organizácii Vieme to lepšie o.z. Adriána stíha popri full-time práci organizovať rôzne dobročinné akcie pre deti. Vo veľkej miere pomáha environmentu v Trenčíne a jej nasadenie je priam obdivuhodné. Taktiež zabezpečuje koordináciu verejnoprospešných projektov s mestom.

Adriána Kováčová

Klub Detskej Nádeje o.z.

Kategória: Dobrovoľnícky program roka

Ocenený za prínos dobrovoľníckych akcií a aktivít v programe pre dlhodobo a krátkodobo hospitalizované alebo znevýhodnené deti v NsP v Považskej Bystrici

Dobrovoľníci z Klubu Detskej Nádeje v Považskej Bystrici pravidelne každý deň navštevujú hospitalizované deti na detskom oddelení, ktorým ponúkajú svoje kamarátstvo prostredníctvom hier či rozhovorov. Pre tieto deti organizujú rôzne aktivity ako napríklad Valentínske rozdávanie hračiek, Halloweenske či Veľkonočné tvorivé dielne, oslavy MDD, Mikuláša a pod. Okrem aktivít s deťmi sa snažia aj o pomoc a zveľaďovanie detského oddelenia NsP v Považskej Bystrici.

 

 

Klub Detskej Nádeje o.z.

Ing. MARTINA GAJDOŠÍKOVÁ

Kategória: Koordinátorka dobrovoľníkov/čok

Ocenená za prínos v organizačnom zabezpečení a koordinácií dobrovoľníkov/čok programu Klube Detskej Nádeje o.z. v Považskej Bystrici

Martina pôsobí ako koordinátorka dobrovoľníkov v Klube Detskej Nádeje o.z. v Považskej Bystrici. Koordinuje a zaškoľuje dobrovoľníkov, vysvetľuje im ako pristupovať k týmto deťom a zapája ich do rôznych aktivít a akcií. Organizuje akcie pre deti, ktoré veľmi rada navštevuje a tiež pomáha zveľaďovať a podať vždy pomocnú ruku tomuto oddeleniu.

Martina Gajdošíková

LENKA MITÁNKOVÁ

Kategória: Dobrovoľnícka skupina

Ocenená za prínos verejnoprospešných aktivít a vedenia dobrovoľníckej skupiny pod Veľkou Javorinou v organizácii Radostná práca o.z.

Cieľom dobrovoľníckej akcie bolo vytvorenie vyvýšených záhonov vo forme architektonických prvkov s oddychovou funkciou. Tieto oddychové zákutia neslúžia len ľuďom, ale aj rôznym živočíšnym a rastlinným druhom a zvyšuje tak biodiverzitu. Pod koordináciou Lenky si dobrovoľníci z Tatrabanky a.s. mali možnosť vyskúšať toto tradičné remeslo ale zároveň vytvorili miesto, ktoré inšpiruje návštevníkov k mnohým ďalším projektom či verejnoprospešným aktivitám.

Lenka Mitankova

PETRONELA REHÁKOVÁ

Kategória: Dobrovoľníčka TN kraja v sociálnej a zdravotnej oblasti

Ocenená za prínos dobrovoľníckej činnosti s hospitalizovanými alebo znevýhodnenými deťmi v NsP Považská Bystrica a v organizácii Klub Detskej Nádeje o.z.

Petronela ako dobrovoľníčka pravidelne navštevuje detské oddelenie v NsP v Považskej Bystrici, kde je medzi deťmi vďaka svojmu priateľskému prístupu veľmi obľúbená. Deťom sa venuje prostredníctvom hier, rozprávania, čítania či tvorenia rôznych kreatívnych výrobkov. Zúčastňuje sa na všetkých akciách, ktoré KDN o.z. organizuje. Taktiež je dobrovoľníčkou v organizácii Dobrá duša, pre ktorú píše časopis.

Petronela Reháková

PeadDr. ALENA STRÝČKOVÁ

Kategória: Koordinátorka dobrovoľníkov/čok

Ocenená za prínos práce s mládežou vo veku 13-30 rokov v meste Púchov, koordináciu aktivít žiackeho mestského parlamentu a v organizácii CVČ Včielka Púchov.

Alena je koordinátorkou dobrovoľníkov a mládeže vo veku 13-30 rokov v meste Púchov. Vo veľkej miere sa venuje Žiackemu mestskému parlamentu v Púchove kde pomáha organizovať a realizovať stretnutia a aktivity jej členom. Dobrovoľníkov a mládež v Púchove sa snaží zapájať do rôznych aktivít, programov a činností, ktoré prispievajú k rozvoju dobrovoľníckej činnosti mládeže a rozvoju komunity.

Alena Strýčková

MICHAL JAKUBÍK

Kategória: Podpora dobrovoľníctva v oblasti práce s deťmi a mládežou

Ocenený za prínos v práci s mládežou z detských domovov a domova sociálnych služieb a ich motivácii k zapájaniu sa do dobrovoľníckych aktivít v organizácii Silnejší slabším o.z.

Michal je dobrovoľníkom v občianskom združení Silnejší slabším, kde počas svojho osobného voľna pracuje s mládežou v detských domovoch. Pre deti a mládež z domovov je veľkým motivátorom a svojou priateľskou povahou si získal aj ich rešpekt a dôveru. Zúčastňuje sa tiež výmenných pobytov, aktivít a akcií združenia.

Michal Jakubík

Spevácky zbor Chocholanská Studienka pod vedením Anny Petrovej

Kategória: Dobrovoľnícka skupina Ocenený za prínos v rozvoji komunity, medzigeneračnom učení a účasti na dobrovoľníckych aktivitách organizácie Silnejší slabším o.z.

Členovia speváckeho zboru sa pravidelne zúčastňujú aktivít nielen občianskeho združenia, ale aj aktivít obce Chocholná-Velčice. V občianskom združení participujú a pravidelne spolupracujú pri medzigeneračnom učení, kde poskytujú svoje zručnosti, skúsenosti a poznatky mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí. S veľkou radosťou sa vždy zapoja do všetkých aktivít s mládežou.

Chocholanská studienka

JURAJ BARTOŠ

Kategória: Mladý dobrovoľník do 30 rokov veku

Ocenený za prínos v práci s mládežou, aktívne vedenie mládežníckej skupiny v organizácii Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom

Juraj ako mladý dobrovoľník veľmi aktívne pomáha pri práci a organizácii rôznych činností v stredisku. Pomáha organizovať letné tábory, zapájal sa do dobrovoľníckych akcií počas Korony. Tiež za zapája do vedenia mládežníckej skupiny v meste Dubnica nad Váhom.

Juraj Bartoš

Ing. ŠTEFAN BELÁŇ

Kategória: Koordinátor mladých dobrovoľníkov/čok

Ocenený za prínos koordinácie žiackych školských rád v TN kraji a v činnosti aktivizácie mládeže v troch mimovládnych organizáciách – TOM o.z., Klub slovenských turistov a Rada mládeže TN kraja

Štefan sa venuje práci s deťmi a mládežou, vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času a k dobrovoľníckej práci. Je predsedom Správnej rady občianskeho združenia TOM Dubnica nad Váhom kde sa zameriava na činnosť detí a mládeže hlavne v oblasti na turistiky, pobytu v prírode, dobrovoľníckych aktivít a pod. Pôsobí tiež v predsedníctve Rady mládeže Trenčianskeho kraja a aktívne sa podieľa na činnosti žiackych školských rád v regióne a je koordinátorom ŽŠR pri SPŠ v Dubnici nad Váhom.

Štefan Beláň

Dobrovoľníci v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Kategória: Dobrovoľnícka skupina

Ocenení za prínos dobrovoľníckej činnosti a realizácii rôznych aktivít pre nevyliečiteľne chorých pacientov v pokročilom štádiu onkologického ochorenia a zomierajúcich v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Dobrovoľníci sa zapájajú do širokého spektra dobrovoľníckych činností zabezpečujúcich fungovanie Hospicu Milosrdných sestier. V programe sa jedná najmä o vytváranie prostredia – čítanie, rozhovor, modlitba, hudba, prechádzky. Ďalej sa podieľajú na rôznych kultúrnych programoch, organizovaní rôznych akcií, stretnutí. Niektorí dobrovoľníci svoj čas venujú k obslužným činnostiam ako sú úprava záhrady, okolia, opravárske a remeselnícke práce a kancelárske práce. Dobrovoľníci sa snažia o vytvorenie takého prostredia pre pacientov, ktoré dýcha domovom, kde bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť.

Hospic Milosrdných sestier

ĽUBOMÍR PRAVDA

Kategória: Dobrovoľník TN kraja v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky

Ocenený za prínos dobrovoľníckej činnosti v obci Radobica na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách obce, jej revitalizácii a úpravy okolia a pôsobení v organizácii Dobrovoľný hasičský zbor Radobica

Ľubomír je predsedom DHZ Radobica, ktorá aj vďaka nemu participuje na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách obce. Svojou dobrovoľníckou činnosťou zveľaďuje obec a jej okolie. Vybudoval priestory pre aktívne trávenie voľného času mladých a občanov komunity. Je veľkým prínosom pre obec Radobica.

Ľubomír Pravda